DDPS

„Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić.”

Artykuły

„A@S - Akademia @ktywnych Seniorów II”

Opublikowano: 20.11.2008 | Autor: Zdzisława Garbat

Polska, podobnie jak wiele innych państw Europy, jest krajem starzejącym się, co przejawia się w stałym wzroście liczby ludzi starych w populacji. Tendencja ta ulegnie przyspieszeniu w drugiej dekadzie XXI wieku, kiedy to odsetek ludzi starszych w naszym społeczeństwie wyniesie około 35 proc. (2050 r.). Z prognoz wynika, że woj. śląskie w 2030r. będzie miało najwyższy wskaźnik obciążenia osób produkcyjnych ludnością w wieku nieprodukcyjnym.

[ Projekt realizowany w okresie od 1 lipca 2008r. do 31 grudnia 2008r. ]

Starość w naszej kulturze traktowana jest jak problem, jako coś, z czym wstydliwie musimy sobie radzić. Ludzie starzy znajdują się u nas w wyjątkowo trudnej sytuacji. Czas transformacji gospodarczych, postęp technologiczny (komputery, Internet, telefony komórkowe, bankowość elektroniczna), problemy służby zdrowia - wszystko to sprawia, że czują się coraz bardziej zagubieni. Odsyłani z miejsca na miejsce w poszukiwaniu potrzebnych im informacji, lekceważeni ze względu na swoje dolegliwości i niemożność dotrzymania szybkiego tempa stają się problemem dla urzędów, instytucji, organizacji. Nie zadbani należycie ani od strony fizycznej (bariery architektoniczne) ani psychologicznej przez urzędników, pracowników instytucji pomocowych, służby zdrowia, często przez rodzinę starzy ludzie spychani są coraz bardziej na margines tak zwanych "nieprzystosowanych" do współczesnego świata. Ponadto ze względu na brak pozytywnego wzorca starego człowieka, ludzie ci często czują się niepotrzebni i nie wykorzystują swego doświadczenia i możliwości.

Problemy ludzi starszych zawsze prowadzą do marginalizacji i wykluczenia tej grupy, pogłębiając najczęściej występujące problemy tej kategorii społecznej, takie jak: osamotnienie, poczucie nieużyteczności, ubóstwo, choroby, niepełnosprawność.

Rozwój nowych technologii informacyjnych niesie ze sobą nowe aspekty nierówności społecznej, zwłaszcza pomiędzy użytkownikami i osobami, które nie korzystają z technik informacyjno-komunikacyjnych, powszechnie zwane „przepaścią cyfrową”. Wykluczenie cyfrowe staje się coraz poważniejszym problemem wśród osób starszych.

Ludzie starsi często unikają korzystania z Internetu, ale jak wynika z badań Ofcom, raczej z braku warunków do nauki nowych technologii, niż z niechęci.

Wśród osób starszych (przedział wiekowy 55 - 74 lata) panuje „informatyczny analfabetyzm” – 81% nie potrafi korzystać z komputera (dane Eurostatu).

Głównym celem projektu jest aktywizacja i integracja społeczna oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i informacyjnemu osób po 50 roku życia. Beneficjentami Ostatecznymi projektu są osoby po 50 roku życia, otrzymujące świadczenia emerytalne, przedemerytalne lub rentowe z terenu woj. śląskiego i małopolskiego. Jest to druga edycja przedsięwzięcia z wprowadzonymi modyfikacjami, poszerzona o nowe działania, które wynikają z doświadczeń Akademii @ktywnych Seniorów realizowanej w 2007r.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

 • Szkolenie dla trenerów i instruktorów przygotowujące do prowadzenia zajęć z obsługi komputera dla osób starszych – Metodyka pracy z osobami starszymi.
 • Szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla osób 50+.
 • Zajęcia edukacyjno-rekreacyjne w Domach Pomocy Społecznej.
  • Gimnastyka umysłu - Trening pamięci,
  • Muzykoterapia,
  • Spotkania z psychologiem,
  • Spotkania z prawnikiem,
 • Opracowanie i wydruk w formie Poradnika dla trenerów materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć z obsługi komputera dla osób starszych,
 • Opracowanie i wydanie Kalendarza na 2009r. z wizerunkami aktywnych seniorów.

~ do góry ~

strona główna | kontakt | napisz do nas