DDPS

„Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić.”

Stowarzyszenie „Nasza Przystań” działa od października 2007r. Zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Jaworznie przy ul.Grunwaldzkiej 183. Organizacja posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz statutu.

Cele Stowarzyszenia

 1. Działalność obejmująca zadania w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, w szczególności osobom starszym, niepełnosprawnym, bezrobotnym, bezdomnym i rodzinom dysfunkcyjnym.
 2. Wzmacnianie poczucia przydatności społecznej, wykorzystywanie doświadczenia życiowego i umiejętności starszych osób dla dobra społecznego.
 3. Tworzenie warunków do współuczestniczenia ludzi starszych i osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i politycznym regionu i kraju.
 4. Umożliwienie i ułatwienie dostępu do zdobyczy nowoczesnej nauki i techniki.
 5. Dążenie do zmiany negatywnych postaw wobec własnej i cudzej dojrzałości i starości.
 6. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poszanowaniu osób w podeszłym wieku, bezdomnych i niepełnosprawnych oraz wspieranie organizacyjne osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
 7. Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej – ochrona i promocja zdrowia.
 8. Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i tworzenie różnych form współpracy i wspierania osób w podeszłym wieku, bezdomnych, niepełnosprawnych oraz rodzin dysfunkcyjnych.
 9. Działanie na rzecz propagowania rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży, promocja i popieranie działań przyczyniających się do upowszechniania powyższego, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży.
 10. Tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej społeczności.

Formy działalności

Dla osiągnięcia swojego celu, Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz wyżej wymienionych osób i rodzin a w szczególności:

 1. Prowadzenie ośrodków wsparcia,
 2. Organizowanie różnych form samopomocy.
 3. Organizowanie spotkań, imprez, konferencji, kursów i warsztatów edukacyjno-informacyjnych.
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno – promocyjnej.
 5. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji celów statutowych.
 6. Świadczenie interdyscyplinarnych form pracy socjalnej, rehabilitacji i poradnictwa.
 7. Zwiększenie dostępności do diagnostyki specjalistycznej oraz usług pedagogiczno-psychologiczno-prawnych.
 8. Popularyzowanie wiedzy na temat problemów osób i rodzin pozostających w kręgu zainteresowania stowarzyszenia.
 9. Inspirowanie, prowadzenie badań dotyczących problemów osób objętych działalnością statutową.
 10. Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i techniki.
 11. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu ludzi, w szczególności osób starszych, niepełnosprawnych, bezrobotnych, bezdomnych i rodzin dysfunkcyjnych.
 12. Podejmowanie innych działań dla dobra osób i rodzin oczekujących wsparcia.
strona główna | kontakt | napisz do nas